Vitadent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi
Aydınlatma Metni

Vitadent Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (kısaca Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyoruz ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz. Kişisel verilerin; toplanması, kullanım amacı, işlenmesi, aktarımı, saklama süresi ile veri gizliliği ve koruma faaliyetlerinin sorumluluğunu, KVKK ve ikincil mevzuat kapsamında yerine getirmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır. Bu amaçla güvenlik tedbirleri almakta ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmekteyiz, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme metni ile kişisel veri koruma ve işleme politikamızı , ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı, kullandığımızı, aktardığımızı ve koruduğumuzu açıklamaktayız.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI
Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği, Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen yasal düzenlemeler ile ikincil mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Kişisel verileriniz, sağlık hizmetlerinin yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği’ nin sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ile diğer yasal yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır. Kişisel veriler, verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak şekillenmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, online hizmetler, WhatsApp ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Vitadent Ağız ve Diş Polikliniğimiz ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verileriniz;

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;

 

Kimlik Verisi Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Kimlik Ehliyet Fotokopisi
İletişim Verisi E-Posta adresi, Cep Telefonu, İş Telefonu, Yerleşim Yeri Adresi, İş Yeri Adresi
Görsel ve İşitsel Veri Kamera Kayıtları, Çalışan Giriş Çıkış Kayıt Bilgisi, Gerçek Kişiye Ait Fotoğraf, Ses Kaydı ve Kamera Kaydı
Özel Nitelikli Kişisel Veri Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Kan grubu
Çalışma Verisi Çalıştığı Şirket, Departmanı, Mesleği, Unvanı,
Finansal Veri Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap Bilgileri, Banka Hesap Numarası, İban Numarası, Fatura Bilgileri
Sigorta Verileri Sağlık Hizmetlerini Planlama Amacıyla Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Veriler
Diğer Veriler Whatsapp ve Benzeri Uygulamalar Aracılığı İle İletilen Veriler (Özel Nitelikli Kişisel Veriler Dahil) İnstagram, Facebook, Youtube Kullanıcı Adı, Yorumları, Anket, Teşekkür, Şikayet Mektupları, Memnuniyet Sonuçları Gibi Bildirimler, Web Siteleri Ve Online Hizmetler Aracılığıyla Elde Edilen Sağlık Verileri
Sağlık Verileri Muayene Verileri, Ölçümler, Röntgen, Tedavinin Planlaması İçin Gerekli Bilgiler, Kan Grubu, Medikal Geçmiş, Check-Up Sonucu, Konsültasyon Raporu, Diyet Formu, Ameliyat Bilgileri, Uygulanan Tedavi Yöntemi, Hastalık Türü, Kullandığı İlaçlar, Tıbbi Değerler, Tahlil Sonuçları
Aile ve Hasta Yakını Verisi Hasta Yakını Adı Soyadı, İletişim Bilgileri, Hasta Geçmişi İçin Gerekli Olduğu Durumda Aile Sağlık Bilgileri

 

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğimizce oluşturulan hasta dosyası içeriği ile sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme, kredi kartı, banka bilgileri ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilen sesli ve/veya dijital bilgiler; Kliniğimizi ziyaretinizde elde edilen ve/veya edilebilecek görüntülü ve/veya sesli kamera kaydı görüntüleriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verileriniz ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal verileriniz dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli olabilecek verilerinizden gerekli olanlar kliniğimiz tarafından işlenecektir. Yine, Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği’nin online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, Kliniğimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaretiniz veya bu sitelerde gezinmeniz halinde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Kliniğimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir;

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz;

– 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
– Sağlık hizmetleri ile finansman planlaması,
– Hizmetlerimiz karşılığının faturalandırılması,
– Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
– Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması;
– Randevu almanız halinde randevu hakkında sizin haberdar edilebilmeniz,
– Kampanya ve bilgilendirmelerin mesaj, e-posta veya başka şekillerde yapılması,
– Kliniğimizin iç işleyişinin planlanması,
– Suiistimal ve/veya yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
– Bilimsel araştırma yapılması,
– Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
– Kliniğimiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
– Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizin saklanması ile ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi,
– Hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Kanunu ve Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Ayrıca, Klinik çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunluluklar kapsamında, çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ile iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile işverenin yönetim hakkı gereğince tarafımızdan veya işbirliği yaptığımız veya yetkilendirdiğimiz gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VE KURULUŞLAR
Kişisel verileriniz, Kanun ve benzeri mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla:
– Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Aile Hekimliği Merkezleri,
– Sosyal Güvenlik Kurumu,
– Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)
– Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri,
– Nüfus Müdürlüğü,
– Türkiye Eczacılar Birliği,
– Türk Diş Hekimleri Odası,
– Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, tahkim yargılamasında hakem veya hakemler,
-Yargı organları ve/veya idari makamlar ( istenilen bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi anlamında)
– Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
– Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,
– Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
– Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
– Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler
-Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi anlamında )
-Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilerile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda Vitadent Ağız ve Diş Polikliniğince sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi amacı ile KVKK da belirlenen ilkeler çerçevesinde toplanır.

4.VERİ İŞLEME SÜRESİ
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği’ nin tabi olduğu mevzuat ve ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca;
– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği kişisel verilerinizi yasanın emrettiği yasal düzenlemelere uygun olarak korumaktadır. Kliniğimiz tarafından kişisel verilerinizin korunması için idari ve teknik anlamda güvenlik tedbirleri alınmış ve bundan sonra da alınmaya devam edilecektir. Kanun kapsamındaki talepleriniz www.vitadent.com.tr web adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu doldurularak Yenimahalle 8045 sokak No:42/A Çiğli / İZMİR adresine elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Vitadent Ağız ve Diş Polikliniğimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Taleplerinize sağlıklı bir şekilde yanıt verilebilmesi için talep içeriğinizin açık, anlaşılır ve tarih yönünden belirlenebilir olması önemlidir. Bu nedenle işbu başvuru formu ile tarafınızdan istenen bilgi ve belgelerin, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak Vitadent Ağız ve Diş Polikliniği’ne aşağıdaki yollarla, başvuru yapılması gerekmektedir.
Kişisel Veri sahibi Başvuru formu için lütfen linki kullanınız.

Görüşmeyi Başlat
Hasta Danışmanı
Hasta Danışma Hattı
Merhaba
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?